Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFENITIES

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld bij de balie van Jump XL en via de website van Jump XL), verder te noemen
 2. Annulering: de schriftelijke mededeling dat van een of meer overeengekomen producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal
 3. De klant: de persoon die het terrein en/of de gebouwen van Jump XL betreedt, de persoon aan wie het aanbod van Jump XL is gericht, met wie Jump XL een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht, waaronder mede begrepen ouder(s)/vertegenwoordiger(s)/begeleider(s) van de minderjarige die gebruik maakt van een product en/of dienst van Jump
 4. Groep: 2 of meer personen aan wie door Jump XL een of meer producten en/of diensten worden geleverd, krachtens een of meer samenhangend te beschouwen overeenkomst(en).
 5. Overeenkomst: iedere verbintenis met Jump XL op grond waarvan Jump XL diensten en/of producten levert aan de

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. De AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen betreffende de producten en/of diensten van The Jump Zone 1 B.V. en Jump XL Zoetermeer
 2. Elke klant/begeleider tekent bij het betreden van de terreinen en gebouwen van Jump-XL voor akkoord met de onderhavige
 3. Indien door de klant algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan worden deze door Jump XL nadrukkelijk van de hand
 4. Afwijkingen van de AV alsmede van de overeenkomst(en) zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Jump XL zijn bevestigd. Indien op één of meer punten van de AV wordt afgeweken en/of door Jump XL uitvoering wordt gegeven aan afwijkingen van de AV en/of overeenkomst, blijven de overige voorwaarden onverkort van
 • Zijn de AV eenmaal van toepassing verklaard op een bepaalde overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AV toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde

klant en Jump XL, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 • De eventuele (ver)nietig (baar)heid van een deel van de overeenkomst en/of een deel van de AV, laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of de AV onverlet. In plaats van het niet geldige deel geldt alsdan overeengekomen, hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, ligt, indien zij de niet geldigheid gekend zouden hebben.
 • Door het betreden van het terrein en de gebouwen van Jump XL, te betalen bij de kassa, het plaatsen van een reservering, het sluiten van een overeenkomst met Jump XL en/of het gebruik

 

maken van (een van) de producten en/of diensten van Jump XL, gaat de klant automatisch akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van de AV.

 • Wanneer er sprake is van (tegenstrijdigheid) tussen de AV en het door Jump XL gebruikte informatiemateriaal, waaronder de uitingen inzake Regels & Richtlijnen, staat het ter beoordeling van de directie van Jump XL welke bepaling

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING (EN WIJZIGING) VAN EEN OVEREENKOMST

 • Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de klant van een door Jump XL afkomstige offerte/ aanbieding, dan wel door de aanvaarding door Jump XL van een verzoek van de klant tot het leveren van een product en/of dienst, dan wel door uitvoering daarvan door Jump
 • Indien in de aanvaarding door de klant van een door Jump XL afkomstige offerte/aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod zijn aangebracht, komt in afwijking van hetgeen onder 14 is bepaald, de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Jump XL aan de klant schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen, dan wel op het moment dat Jump XL totuitvoering van de gewijzigde overeenkomst
 • Reserveringen kunnen zowel in persoon (aan de balie), telefonisch als schriftelijk (online) geschieden. Aan de reservering kunnen voorwaarden worden gesteld. Na reservering is de klant verplicht tot betaling van de hoofdsom van de
 • Op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst geldt uitdrukkelijk ook hetgeen onder 14 en15 is

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 • Iedere klant/toezichthouder krijgt vóór het gebruik van de faciliteiten een korte persoonlijke instructie over de mogelijkheden, veiligheid, de indeling en de Regels & Richtlijnen van het trampolinepark.
 1. De klant verplicht zich tot strikte naleving van de Regels & Richtlijnen zoals deze door Jump XL op de terreinen en in het gebouw kenbaar zijn
 2. De klant ziet erop dat toe dat de terreinen en gebouwen van Jump XL ordelijk en schoon blijven. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalcontainers te worden
 3. Het is de klant niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen op de terreinen en in de gebouwen van Jump
 4. Gebreken aan (onderdelen van) de terreinen en het gebouw van Jump XL alsmede schade aan en verlies, diefstal, beschadiging of vernieling van zaken dienen onverwijld aan Jump XL te worden gemeld onder opgaaf van alle

ARTIKEL 5: BETALING

 • Betaling dient altijd vooraf te geschieden. Producten en/of diensten worden niet op rekening geleverd.
 1. De klant dient direct bij het afrekenen de bon c.q de factuur en eventuele geldteruggave te controleren op juistheid. Indien de klant niet direct reclameert, zullen latere reclamaties door Jump XL niet in behandeling behoeven te worden genomen. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd en/of niet binnen één jaar na reclamering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

 

 • JXLZ verleent geen korting op reeds verstrekte aanbiedingen, acties, cadeaubonnen en kortingsbonnen (dus geen korting op korting). De zogenaamde specials worden gezien als aanbiedingen.
 • De Groeps- en/of arrangementstarieven moeten door één persoon namens de Groep of het arrangement aan JXLZ worden betaald. JXLZ is niet gehouden om die speciale Groeps- of arrangementstarieven daadwerkelijk te verlenen, wanneer ieder lid van de Groep of het arrangement individueel aan JXLZ wenst te
 • Indien Klant gebruik maakt van een kortingsactie of bij online verkoop en betaling, dient Klant het Klant het terugbetalingsformulier op locatie in te leveren met alle bijbehorende bewijzen en documentatie. JXLZ zal binnen 5 werkdagen na inlevering van het terugbetalingsformulier het verschil terugstorten op het door Klant aangeleverde bankrekeningnummer. JXLZ is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde
 • Als de klant voor een groep reserveert, zijn alle leden van de groep hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of allen aan Jump XL, uit welke hoofde ook, verschuldigd zijn. Door te verschijnen geeft de klant te kennen dat de persoon handelend namens de groep vertegenwoordigingsbevoegd was bij het sluiten van de
 • Indien een andere dan contante betaling is overeengekomen, dienen alle facturen, voor welk bedrag dan ook, door de klant binnen veertien dagen aan Jump XL voldaan te
 • Indien de klant in gebreke is, is Jump XL gerechtigd, indien de klant een rechtspersoon, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, voor de niet tijdige betaling en/of voor de werkzaamheden ter buitengerechtelijke incasso van de factuur, 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) in rekening te brengen. In dat geval wordt er tevens een bedrag ad € 10,00 aan administratiekosten in rekening

Indien de klant een consument is wordt er, na met een termijn van 14 dagen te zijn aangemaand, geïncasseerd op grond van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €40,00.

ARTIKEL 6: KLACHTEN EN KLACHTBEHANDELING

 • Indien de klant een klacht heeft, zal hij zijn klacht per omgaande en uiterlijk voor het verlaten van het gebouw bij Jump XL
 • De klant en Jump XL zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te
 • Na het verlaten van de terreinen het gebouw van Jump XL kan de klant nog wel klachten uiten, echter heeft Jump XL het recht te beslissen of en op welke wijze zij de klacht zal
 • Jump XL dient in staat te worden gesteld de klacht te
 • Het in behandeling nemen c.q. zijn van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID VAN JUMP XL

 • Jump XL is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Jump XL. Jump XL is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ingeschakelde hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76

 

 • De klant heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat de door Jump XL aangebonden diensten en/of producten risico’s in kunnen houden voor de gezondheid en dat deze schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kunnen
 • Het betreden van het gebouw en de terreinen van Jump XL geschiedt volledig voor eigen risico van de klant. Jump XL is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens het verblijf bij

Jump XL, ongeacht door welke oorzaak ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jump XL.

 • Jump XL is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de kant ook niet in geval van kluisjes gebruik wordt gemaakt.De klant vrijwaart Jump XL tegen aanspraken ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Jump
 • De aansprakelijkheid van Jump XL jegens de klant is, uit welke hoofde ook, beperkt tot de som van de overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Jump XL in een voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen
 • De aansprakelijkheid van Jump XL, voor zover die valt buiten de dekking van een door Jump XL gesloten verzekering, wordt
 • Jump XL is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze schade valt onder de dekking van de door Jump XL afgesloten
 • Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Jump XL, zal de klant Jump XL vrijwaren voor alle aanspraken en aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, ter zake vergoeding van schade, kosten en/of interesten, verband houdend met de
 • De uit dit artikel voortvloeide uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van Jump XL en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door Jump XL ingeschakelde

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

 • De klant en degenen die hem/haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Jump XL en/of enig derde is c.q. zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder een overtreding van de Regels & Richtlijnen is begrepen, begaan door de klant en/of degenen die hem/haar vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan de klant houder is of die onder zijn/haar toezicht staat. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de risico’s die het deelnemen aan de activiteiten bij Jump XL met zich
 • De klant/begeleider van (een) kind(eren) onder de 16 jaar er staat voor in dat degene(n) die onder zijn/haar toezicht staan toestemming hebben van hun wettelijk vertegenwoordiger met betrekking tot de aansprakelijkheid in deze
 • De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de risico’s die het deelnemen aan de activiteiten bij Jump XL met zich

Artikel 9: PERSOONSGEGEVENS

 

 • De gegevens van de klant worden door Jump XL vastgelegd in een databestand ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens van de klant worden op zijn/haar verzoek verwijderd. De in het bestand opgenomen gegevens zullen door Jump XL niet aan derden c.q. niet gelieerde (rechts)personen worden verstrekt, maar enkel gebruikt worden door Jump XL en de aan haar gelieerde vennootschappen.
 • Jump XL maakt, ten behoeve van de veiligheid op haar terreinen en in haar gebouw, gebruik van videocamera’s. De beelden van deze camera’s zullen uit veiligheidsdoeleinden voor een beperkte tijd bewaard blijven. De bewaarde beelden zullen nimmer worden gebruikt voor andere doeleinden, tenzij vooraf kenbaar

ARTIKEL 10: ANNULEREN

 • Annuleren van een online reservering is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie van geld plaats. 48.Het niet tijdig of niet aanwezig zijn is voor rekening en risico van de
 1. Wanneer een groep een reservering heeft gemaakt bij Jump XL en deze groep niet tijdig aanwezig is, is Jump XL gerechtigd de groep de toegang te weigeren en is de groep gehouden de volledige som van de overeenkomst aan Jump XL te
 2. Wanneer de klant of een groep anders dan online een reservering heeft gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
 3. Bij annulering minder dan 14 dagen, maar meer dan 48 uur voor de datum en tijdstip van de activiteit, is de groep c.q. de klant gehouden 50 % van de som van de overeenkomst aan Jump XL te betalen.
 4. Bij annulering minder dan 48 uur voor de datum en het tijdstip van de activiteit, is de groep c.q. de klant gehouden de volledige som van de overeenkomst aan Jump XL te

ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGS ONBEVOEGDHEID e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze AV, wordt tussen de klant en Jump XL gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel

ARTIKEL 12: OVERMACHT

 1. Onder overmacht aan de zijde van Jump XL wordt onder meer verstaan: werkstaking, problemen met het door de overeenkomst benodigde materiaal, het feit dat leveranciers van Jump Xl tekortkomen jegens Jump Xl, calamiteiten bij Jump XL, zoals brand, ziekteverzuim van personeel, verkeersbelemmeringen en belemmerende
 2. Wanneer de activiteit wegens technische storingen of overige met de veiligheid van de klant samenhangende redenen, niet of slechts gedeeltelijk vervuld kan worden, heeft de klant geen recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jump XL. Teruggave door Jump XL van het reeds betaalde is

 

 1. Indien een van de partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, is hij/zij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 2. Jump XL is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In geen geval is Jump XL gehouden enige boete en/of schadevergoeding te betalen, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens Jump
 3. In geval van overmacht heeft Jump XL het recht de overeenkomst geheel zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Jump XL tot enige schadevergoeding en/of boete verplicht zal

ARTIKEL 13: GEVONDEN GOEDEREN

 1. Op de terreinen en in het gebouw van Jump XL verloren of achtergelaten goederen, welke door de klant worden gevonden, dienen door de klant met bekwame spoed bij Jump XL te worden ingeleverd.
 2. Van goederen, waarvan rechthebbende zich niet binnen een half Jaar, nadat Jump XL het voorwerp onder zich heeft gekregen, bij Jump XL heeft gemeld, verkrijgt Jump XL de
 3. Indien Jump XL door de klant achtergelaten goederen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de klant. Jump XL is nimmer tot toezending

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER EN GESCHILLEN

 1. Wanneer de klant tekortschiet in de nakoming van een van de verplichtingen voortvloeiend uit de AV en of overeenkomst, verbeurt de klant aan Jump XL, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van € 1.000,00 (zegge duizend Euro) alsmede een boete van

€250,00 (zegge: tweehonderd vijftig Euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van Jump XL -in afwijking van artikel 6:92 BW- om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interest te vorderen, nakoming te vorderen en/of de overige rechten van Jump XL voortvloeiend uit de AV en of overeenkomst.

 1. In geval Jump XL door de klant in rechte wordt betrokken als gedaagde partij en de klant wordt in het ongelijk gesteld en/of de vordering van de klant wordt afgewezen of slechts ten dele toegewezen, komen alle kosten voor rechtsbijstand van Jump XL, zowel in als buiten rechte (door wie ook verleend), geheel voor rekening van de
 2. Op alle overeenkomsten, offertes en opdrachtbevestigingen alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van
 3. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van één jaar na het moment waarop deze zijn ontstaan.
 4. Alle geschillen die mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Jump